Privacy Policy

Harmonie Stad Grave hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie Stad Grave houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen     en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy          policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de   doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze      nodig hebben voor de verwerking van uw     persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen   hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,      tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden         waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw   persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze    respecteren.

 

Als Harmonie Stad Grave zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Harmonie Stad Grave

 

Bestuurharmoniestadgrave@gmail.com

 

Secretariaat:

p/a Ravelijn 8 5361 EJ Grave