Speelregels


Opleiding

De opleiding van de slagwerkleerlingen is in handen van Ben van Kuppeveld en geschiedt in eigen beheer. De lessen worden gegeven op dinsdag- en woensdagmiddag in Catharinahof.
Ben verzorgt zelf ook de examens. De slagwerkleerlingen betalen de lesgelden aan de harmonie en die betaald de slagwerkinstructeur. De blaasinstrumentleerlingen krijgen van diverse docenten les. De blaasinstrumentleerlingen sluiten zelf een contract met de docenten
en betalen zelf de docenten. Wij verzorgen ook een BVM-opleiding (basis vorming muziek).
Alle door ons geadviseerde docenten zijn gecertificeerd. De examens van de klarinet-, saxofoon- en koperleerlingen worden afgenomendoor “Kwartnoot” in Boxmeer. Kwartnoot regelt zowel de theorie als de praktijklessen en examens. De Harmonie zorgt voor een instrument en oefenruimte. Voor het instrument betaald men borg en de oefenruimte is
gratis, deze wordt betaald de harmonie. De klarinet- en koperleerlingen hebben les in Catharinahof in Grave op woensdagmiddag. Zo ook de BVM-leerlingen. De dwarsfluitleerlingen hebben les in de basisschool de Bongerd te Gassel, op woensdagmiddag. De saxofoonlessen vinden plaats in Myllesheem in Mill.

Instrumenten en materialen

In principe wordt aan elk lid van de vereniging een instrument ter beschikking gesteld. E.e.a. Is afhankelijk van de instrumentenkeuze en het voorradig zijn van instrumenten. Men kan natuurlijk ook lid zijn van de vereniging met een eigen instrument. Uiteraard wordt naast een instrument aan elk lid een marsboekje in bruikleen gegeven. Sinds 1 januari 1993
wordt ieder lid geacht zelf een zwart of zilverkleurige muzieklessenaar aan te schaffen met uitzondering van de slagwerkers. Ook dient men zelf voor een instrumentstandaard te zorgen.

Ten behoeve van het onderhoud aan de instrumenten, zijn onderhoudsmaterialen te verkrijgen bij onze materiaalman Ton de Laat. Goed onderhouden instrumenten gaan jaren langer mee dan instrumenten waaraan nauwelijks of geen onderhoud aan is gepleegd. Met andere worden; elk lid dat de beschikking heeft over een instrument van de vereniging, draagt hiervoor de volle verantwoordelijkheid. De kosten van reparaties van mankementen of defecten ontstaan door slecht onderhoud worden verhaald op het lid. Noodzakelijke reparaties of revisies ontstaan door slijtage worden uiteraard door de vereniging betaald. De leden dienen altijd vooraf en in overleg met de materiaalman hun instrument aan te bieden voor onderhoud en/of revisie. Hij regelt dit met de muziekwinkel.

Uniformen

Elke volwassen muzikant van het harmonieorkest of de drumband krijgt een compleet uniform in bruikleen. De heren ontvangen een colbert, gilet, pantalon, stropdas, pet en een riem. De dames ontvangen een colbert, gilet, pantalon, choker en een riem. De jeugdleden ontvangen een gilet, een vest en stropdas of choker. Men dient zelf zorg te dragen voor een
wit overhemd, zwarte schoenen en zwarte sokken.
Wanneer een lid zijn/haar lidmaatschap opzegt, dient het uniform  gestoomd te worden, alvorens men dit inlevert.

Repetities

De eerste groep Slagwwerkers repeteert van 19.00 tot 20.15 uur in Catharinahof.
Daarna repeteert de tweede groep van 20.30 uur tot 21.30 uur.
Het harmonie orkest bestaat uit een studie-ensemble en een groot orkest.
Het studie-ensemble repeteert van 18.45 tot 19.30 uur in Catharinahof.
Het groot orkest repeteert van 19.45 tot 21.30 uur in Catharinahof.
Wanneer een lid niet in de gelegenheid is een repetitie te bezoeken, dient men zich af te melden:
Slagwerkgroepleden bij Ben van Kuppeveld, 0486-431782 of 06-23025146.
Leden van het studie-ensemble bij Marieke van de Bovenkamp 06-42341257.
Leden van het groot orkest bij Hielkje van Zwam 0486-476583 of 06-22292963.

Uitvoeringen

Jaarlijks verzorgt de vereniging een aantal concerten in Grave, o.a. het Nieuwjaarsconcert en Pinksterconcert. Daarnaast streeft het bestuur er naar om regelmatig uitwisselingsconcerten te organiseren met orkesten in de regio. De organisatie is merendeels in handen van de evenementencommissie.
Tevens luistert de vereniging tal van plaatselijke evenementen op, te weten:
Palmpasenoptocht, Koningsdag, avond-4-daagse van basisschool de Raamdonk, intocht van de koning van het Cloveniersgilde, intocht St.Nicolaas, spelen tijdens de kindernachtmis etc.
Uiteraard geeft de vereniging acte de presente bij diverse jubilea, wanneer een verzoek daartoe tijdig wordt ingediend.

Borgsom

Elk nieuwe lid betaalt een borgsom € 45,38 (was 100 gulden). Deze borgsom is voor het in bruikleen ontvangen van een muziekinstrument/muziekattributen en/of uniform.
Bij beëindiging van het lidmaatschap ontvangt men de gehele borgsom terug, op voorwaarde dat instrument, uniform en andere eigendommen van de vereniging in correcte staat worden ingeleverd. De beoordeling van de staat van instrumenten en/of uniform geschiedt door het bestuur. Bij eventuele geschillen over de staat van instrument en/of uniform volgt er een bindende beoordeling door een externe deskundige.
De door de leden betaalde borgsommen worden door de vereniging gereserveerd op een speciaal daarvoor bestemde rekening en zullen niet als werkkapitaal worden ingezet.

Algemene ledenvergadering

Tenminste één maal per jaar wordt er door het bestuur een Algemene ledenvergadering uitgeschreven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af m.b.t. het gevoerde beleid, worden nieuwe bestuursleden gekozen en wordt het beleid voor de toekomst met de leden besproken. Elk lid van 16 jaar en ouder heeft stemrecht.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert éénmaal per maand op de tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur. De vergaderplaats is bij een van de bestuursleden volgens een roulatieschema. Leden die bepaalde zaken met het bestuur wensen te bespreken, zijn te allen tijde welkom mits zij dit 3 dagen van tevoren kenbaar maken aan het secretariaat.